Nghị định ngày 16/3/1878 về việc sửa đổi biểu cước bưu chính đi Argentina


Nghị định này được ban hành tại Pháp ngày 16/3/1878 quy định về biểu cước bưu chính gửi từ Pháp, Algieria, thuộc địa Pháp và các bưu cục của Pháp tại nước ngoài gửi đi Argentina.

Trường hợp thư đến từ Argentina chưa thanh toán cước phí người nhận sẽ phải trả 70c cho mỗi 15g để được nhận thư.

Điều 4: Những quy định trước đây tại các Nghị định 16/11/1875, Nghị định 21/9/1876, Nghị định 16/3/1877, Nghị định 31/8/1877 nếu trái với Nghị định này sẽ bị bãi bỏ.

Điều 5: Nghị định sẽ có hiệu lực tại Pháp từ 1/4/1878. Tại Đông Dương, nó có hiệu lực từ 14/5/1878 theo Sắc lệnh số 103.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap