Sắc lệnh số 89 ngày 31/5/1879 thực thi Nghị định 27/3/1879


Sắc lệnh này ban hành tại Nam Kỳ, do Giám đốc sở Nội vụ ký ngày 31/5/1879 nhằm thực thi Nghị định 27/3/1879 ban hành tại Pháp khoảng 2 tháng trước đó. Nội dung Nghị định 27/3/1879 các bạn xem ở đường link bên cạnh. Còn dưới đây là hình ảnh nguyên gốc của Sắc lệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap