Phụ thu hàng hải cho khoảng cách >300 hải lý, áp dụng cho trao đổi thư tín liên thuộc địa hoặc gửi đi quốc tế


Nghị định ngày 27/3/1879 của tổng thống nước cộng hòa Pháp sửa đổi biểu thuế bưu chính mới cho chế độ quốc tế và liên thuộc địa có tính đến phụ phí hàng hải cho khoảng cách lớn hơn 300 hải lý. Điều này chỉ áp dụng cho thư tín gửi đi các nước UPU và thuộc địa của các nước đế quốc, còn thư tín gửi về mẫu quốc được miễn trừ. Cụ thể, phụ thu đối với thư là 10c, với bưu thiếp là 5c, các vật phẩm bưu chính còn lại là 3c.

PHỤ PHÍ ÁP DỤNG CHO THƯ TÍN GỬI LIÊN THUỘC ĐỊA [1] VÀ GỬI ĐI QUỐC TẾ – ÁP DỤNG TỪ 1/6/1879 TẠI ĐÔNG DƯƠNG

Loại vật phẩmGửi đi Pháp & Algieria
[2]
Mức phụ phí
[3]
Các nước UPU & thuộc địa Pháp
[4]
– Thư25c mỗi 15g10c cho mỗi 15g35c mỗi 15g
– Bưu thiếp10c5c15c
– Papier d’affaires25c cho 50g đầu tiên3c28c cho 50g đầu tiên
– Échantillons10c cho 50g đầu tiên3c13c cho 50g đầu tiên
– Imprimés, journaux5c cho 50g đầu tiên3c8c cho 50g đầu tiên

[1] Liên thuộc địa hàm ý việc gửi thư diễn ra trong phạm vi giữa các thuộc địa Pháp với nhau.

[2] Từ 16/11/1880 ngoài Pháp & Algieria bổ sung thêm các thuộc địa Pháp.

Cột [3] = [1] + [2]

Sau đó, Nghị định ngày 17/6/1880 và có hiệu lực ở Đông Dương vào ngày 16/11/1880 mở rộng đối tượng miễn trừ có thêm các thuộc địa của Pháp. Trong cột [2] ở trên kể từ 16/11/1880 có thêm các thuộc địa Pháp.

Sau đó, Nghị định ngày 7/9/1881 của tổng thống nước cộng hòa Pháp đã bãi bỏ hoàn toàn mức phụ phí này kể từ ngày 1/10/1881. Kể từ sau thời điểm này, cước bưu chính gửi từ Đông Dương tới Pháp & Algieria, thuộc địa Pháp, các nước UPU sẽ áp dụng chung một biểu cước.

Hình ảnh dưới đây được trích dẫn từ Instruction No 189 có nêu cụ thể về những khoản phụ phí được lược bỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap