Nghị định ngày 27/3/1879 thay đổi biểu thuế bưu chính mới có tính đến phụ phí cho khoảng cách >300 hải lý


Nghị định này do tổng thống Pháp ban hành ngày 27/3/1879 và có hiệu lực kể từ 1/4/1879. Tại Nam Kỳ, nó có hiệu lực muộn hơn khi phải tới ngày 31/5/1879, theo Sắc lệnh số 89 của Giám đốc sở Nội vụ mới thông qua Nghị định trên. Nghị định 27/3/1879 cho phép gửi thư khai báo giá trị (valeurs déclarées) tại Cochinchine, đồng thời hay đổi biểu thuế bưu chính mới có tính đến phụ phí cho khoảng cách >300 hải lý trong quan hệ liên thuộc địa hoặc từ thuộc địa đi quốc tế. Phụ lục số 1 và số 2 được áp dụng tại các thuộc địa của Pháp trong đó có Nam Kỳ.

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

Còn về thư khai báo, theo Điều 2 của Nghị định, giá trị gửi không được vượt quá 10.000 francs, gửi tới Ai Cập, Serbia, thuộc địa Bồ Đào Nha, Ý không vượt quá 5.000 francs.

Các thuộc địa Pháp khi gửi thư khai báo áp dụng biểu phí tại phụ lục B dưới đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap