Nghị định ngày 4/2/1879 về biểu cước gửi đi nước ngoài tại các nước thuộc địa


Theo Nghị định này, một biểu thuế bưu chính mới sẽ áp dụng tại Pháp, Algieria, các bưu cục của Pháp tại Levant, Tanger, Tunis theo bảng dưới đây. Nó cũng được áp dụng cho trao đổi thư từ giữa các thuộc địa Pháp gửi về mẫu quốc.

Điều 3: Nghị định này sẽ có hiệu lực tại Pháp kể từ ngày 16/2/1879. Con tại Đông Dương, nó có hiệu lực từ 2/4/1879 theo Sắc lệnh 71.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap