Thông tư 41 ngày 21/12/1878 hướng dẫn về thuế bưu chính từ các thuộc địa Pháp tới Terre-Neuve, các thuộc địa Anh ở bờ Tây Châu Phi, quần đảo Falkland và Honduras


Thông tư này được ban hành tại Pháp ngày 21/12/1878 hướng dẫn về thuế bưu chính trao đổi giữa các thuộc địa Pháp tới Terre-Neuve (Newfoundland), các thuộc địa Anh ở bờ Tây Châu Phi (Côte-d’Or, Lagos, Sierra-Léone, Sénégambia), quần đảo Falkland và Honduras. Nó có hiệu lực đồng thời ở cả Pháp và các thuộc địa kể từ 1/1/1879.

Phần giá cước các bạn sẽ thấy có 2 cột, một cột là thuế quan chung (tarif générale) và một cột là thuế ưu đãi đặc biệt (tarif spécial). Trong đó, biểu thuế đặc biệt sẽ chỉ được áp dụng cho các kết nối giữa thuộc địa Senegal của Pháp và thuộc địa Sénégambia của Anh, cũng như giữa thuộc địa Saint-Pierre và Miquelon của Pháp và thuộc địa Newfoundland của Anh. Đây là các kết nối mà khoảng cách hàng hải vượt quá 300 hải lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap