Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 1/1/1865 – 31/12/1866


Theo Thông tư số 374 và Nghị định Hoàng gia ban hành ngày 27/11/1864 và có hiệu lực từ 1/1/1865, cước phí đối với các loại giấy tờ kinh doanh papiers d’affaires gửi từ Nam Kỳ tới Pháp, giữa Pháp và Nam Kỳ là 60c cho mỗi 200g. Trong nghị định còn nêu rõ cấu phần của mức cước 60c bao gồm: 50c thu đối với phần lưu thông tại Pháp, 10c trả cho mức cước phí tại thuộc địa.

Cho tới Sắc lệnh ngày 22/11/1866 và có hiệu lực tại Nam Kỳ kể từ 1/1/1867, cước gửi papiers d’affaires tới Pháp tôi thấy vẫn không thay đổi, giữ nguyên mức 60c cho mỗi 200g.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap