Vĩnh Long | Dấu quân đội CORR.D.ARM


Bưu điện tỉnh Vĩnh Long được khai trương vào ngày 1 tháng 1 năm 1869 sau khi Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Bưu cục này ban đầu sử dụng dấu thuộc địa CCN6, sau chuyển sang sử dụng dấu CCH để hủy tem. Còn dấu nhật ấn quân đội có nhãn CORR.D.ARM, nó có 2 loại:

  • CORR.D.ARM VĨNH LONG dùng từ năm 1868 cho tới 1878: chữ CORR.D.ARM và chữ VINHLONG cách xa dấu hoa thị, các chữ cái trong mỗi từ gần nhau hơn, màu sắc có 2 màu xanh và đen;
  • CORR.D.ARM VĨNH LONG dùng từ năm 1878 cho tới 1898: chữ CORR.D.ARM và chữ VINHLONG gần dấu dấu hoa thị hơn, các chữ cái trong từng từ cách xa nhau hơn,chỉ có một màu đen duy nhất;

Dạng 1: Dùng trong giai đoạn 1868-1878

Chữ CORR.D.ARM và chữ VINHLONG cách xa dấu hoa thị, các chữ cái gần nhau hơn, màu đen

25c Cèrés bị hủy bởi dấu CCH trên một bì thư gửi đi Pháp ngày 13/6/1875, dấu nhật ấn quân đội CORR.D.ARM Vĩnh Long dạng 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap