Thông tư 42 tháng 1/1882 về việc nâng trọng lượng échantillons từ 300g lên 350g và kích thước mỗi bên từ 25cm lên 30cm


Thông tư 42 ban hành tháng 1/1882 về việc nâng trọng lượng tối đa đối với échantillons từ 300g lên 350g và kích thước mỗi bên từ 25cm lên 30cm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap