Thành lập bưu cục Takéo (Campuchia) ngày 10/5/1884


Ngày 8/5/1884, Giám đốc Nội vụ Nouet ký Quyết định số 8 thành lập bưu cục Takéo (Campuchia) để phục vụ dịch vụ bưu chính và điện báo, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền mandats và thư bảo hiểm charge chưa được cấp phép. Dưới đây là nội dung quyết định.

Dấu nhật ấn bưu cục Takéo ngày 5/1/1899

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap