Thành lập bưu cục Sóc Trăng ngày 21/5/1873


Ngày 21/5/1873, Giám đốc Nội vụ Piquet ký Quyết định số 122 thành lập bưu cục Sóc Trăng để phục vụ hoạt động phân phối thư tín và điện báo.

Dấu nhật ấn bưu cục Sóc Trăng ngày 23/12/1891

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap