Thành lập bưu cục Mõ Cày thuộc tỉnh Bến Tre ngày 20/3/1887


Ngày 20/3/1887, Giám đốc Nội vụ Pardon ký Sắc lệnh số 135 thành lập bưu cục Mõ Cày, thuộc tỉnh Vĩnh Long để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và thư bảo hiểm (charge) chưa được cấp phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap