Thành lập bưu cục Mang-thit (Mang Thít), Vĩnh Long ngày 10/2/1887


Ngày 10/2/1887, Giám đốc Nội vụ Pardon ký Sắc lệnh số 90 thành lập bưu cục Mang-thit (Mang Thít), một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và nước ngoài, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và thư bảo hiểm (charge) chưa được cấp phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap