Thành lập bưu cục Chợ Lác thuộc tỉnh Vĩnh Long ngày 25/8/1887


Ngày 22/8/1887, Tổng thư ký Fourès đã ký ban hành Sắc lệnh số 380 thay cho Giám đốc Nội vụ thành lập bưu cục Cholac (Chợ Lác), thuộc tỉnh Vĩnh Long để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và thư bảo hiểm (charge) chưa được cấp phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap