Thành lập bưu cục Chợ Gạo, Mỹ Tho ngày 25/11/1885


Ngày 24/11/1885, Giám đốc Nội vụ Nouet ký Sắc lệnh số 223 thành lập bưu cục Chợ Gạo, một huyện thuộc tỉnh Mỹ Tho để phục vụ dịch vụ bưu chính và điện báo, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền mandats và thư bảo hiểm charge chưa được cấp phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap