Thành lập bưu cục Cai Lậy, địa hạt Mỹ Tho ngày 5/8/1887


Ngày 4/8/1887, Giám đốc Nội vụ Pardon ký Sắc lệnh số 369 thành lập bưu cục Cay-Lay (Cai Lậy), thuộc địa hạt Mỹ Tho để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và thư bảo hiểm (charge) chưa được cấp phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap