Thành lập bưu cục Bình Hòa ngày 22/8/1884


Ngày 22/8/1884, Giám đốc Nội vụ Nouet ký Sắc lệnh số 17 thành lập bưu cục cấp hai Binh-hoa để phân phát thư, bán tem và thu cước bưu chính tại địa phương này. Các dịch vụ bưu chính được triển khai ngoại trừ thư chuyển tiền mandats và thư bảo hiểm charge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap