Thành lập bưu cục An Hòa thuộc tỉnh Mỹ Tho ngày 12/11/1887


Theo Sắc lệnh số 493 ban hành ngày 12/11/1887, bưu cục An-hoa (An Hòa), thuộc tỉnh Mỹ Tho được thành lập để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và thư bảo hiểm (charge).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap