Tem Sage dùng ở Đông Dương


Trong giai đoạn 1877-1880, các thuộc địa Pháp được cung cấp dòng tem Sage không răng với rất nhiều mệnh giá và màu sắc khác nhau. Tôi liệt kê từ các danh mục ra có khoảng 22 loại với 13 mệnh giá: 1c, 2c, 4c, 5c, 10c, 15c, 20c, 25c, 30c, 35c, 40c, 75c, 1f. Trong đó mệnh giá 20c không được dùng tại Cochinchine. Mặc dù có nhiều chủng loại nhưng tôi thấy tem Sage dùng để gửi thư tại Đông Dương rất hạn chế.

MỘT SỐ MẪU TEM SAGE THUỘC ĐỊA DÙNG TẠI COCHINCHINE

2c | Phát hành 1877-1878

15 | Phát hành 1877-1879

75c | Phát hành 1878

1 franc | Phát hành 1877

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap