Tem Alphée Dubois dùng ở Đông Dương


Các mẫu tem Alphée Dubois do Pháp phát hành vào tháng 6 năm 1881, gồm 14 tem với các mệnh giá: 1c, 2c, 4c, 5c, 10c, 15c, 20c, 25c vàng, 25c đen, 30c, 35c, 40c, 75c, 1f. Chúng được sử dụng trong tất cả các thuộc địa của Pháp và cũng là dòng tem thuộc địa cuối cùng, sau đó do tỷ giá thay đổi đòi hỏi mỗi thuộc địa phải có dòng tem riêng. Tại Đông Dương, những mẫu tem này dùng để gửi thư vào cuối thế kỷ XIX. Tên của bộ tem Alphée Dubois được lấy theo tên theo họa sỹ thiết kế.

MỘT SỐ MẪU TEM TRONG SERIES ALPHÉE DUBOIS DÙNG TẠI CÁC THUỘC ĐỊA CỦA PHÁP

1c black

2c red brown

15c light blue

25c yellow brown

25c blue

30c brown

40c brick red

1f olive

Tùy theo các mệnh giá khác nhau mà mục đích sử dụng khác nhau, các mệnh giá nhỏ thường để gửi các vật phẩm như imprimés & journaux, bưu điện cho in sẵn các loại vật phẩm chứa các mệnh giá nhỏ để gửi báo, tạp chí. Các mệnh giá lớn hơn dùng để gửi thư, postcard và danh thiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap