Tây Ninh | Dấu quân đội CORR.D.ARM


Bưu điện Tây Ninh được khai trương vào ngày 15 tháng 7 năm 1863, lần đầu tiên nó sử dụng 2 con dấu CCN6 cho đến cuối tháng 4 năm 1866. Sau đó một con dấu CCH được trao cho Travinh (Nam Kỳ) vào tháng 2 năm 1868 và con dấu CCH còn lại chuyển qua Banam (Campuchia) cuối năm 1867. Còn dấu ở Tây Ninh sử dụng một trong 2 con dấu CCN2 từ Biên-Hòa chuyển xuống từ tháng 5 năm 1866. Dấu quân đội CORR.D.ARM tại Tây-Ninh sử dụng từ 1863 đến 1898.

20c Eagle bị hủy bởi dấu CCN2 trên một bì thư gửi đi Pháp ngày 26/8/1868 có đóng dấu quân đội màu đen Tây Ninh

Dấu quân đội CORR.D.ARM Tây Ninh ngày 26/8/1868

Dưới đây là một bì thư quân đội CORR.D.ARM được gửi cùng ngày 26/8/1868, cùng tại Tây Ninh, cùng gửi đi Pháp nhưng địa chỉ khác nhau, cùng sử dụng tem con Ó 20c, cùng dấu hủy CCN2.

20c Eagle bị hủy bởi dấu CCN2 trên một bì thư gửi đi Pháp ngày 26/8/1868 có đóng dấu quân đội màu đen Tây Ninh

Dấu quân đội CORR.D.ARM Tây Ninh ngày 26/8/1868

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap