Sắc lệnh về việc yết giá cước bưu chính theo piastres/cent Đông Dương | 1/1/1888


Điều 1 thuộc Sắc lệnh của toàn quyền Đông Dương ban hành ngày 30/12/1887 quy định như sau:

Nội dung Điều 1Ngày hiệu lựcNgày hết hiệu lực
Từ ngày 1 tháng 1 năm 1888, tất cả các hoạt động của dịch vụ bưu chính và điện báo được tính bằng piastres/cent Đông Dương. Tỷ giá quy đổi là 1 piastre/cent Đông Dương = 5 franc/centime Pháp. 1/1/1888N/A

Ngay trong năm 1888, biểu cước bưu điện yết giá bằng cent được áp dụng, nhưng sang năm 1899 quay lại yết giá bằng franc/centime Pháp. Năm 1890 & 1893, bưu điện yết giá bằng piastres/cent Đông Dương. Còn trong bảng giá cước năm 1897, tôi thấy yết giá song song bằng 2 loại tiền. Văn bản này có hiệu lực tới thời điểm nào tôi không rõ nhưng tới 21/2/1898, tỷ giá giảm xuống còn 1 piastre/cent Đông Dương = 2.5 franc/centime Pháp và giữ ổn định mức này cho tới tháng 9/1920.

Nguyên gốc trích từ trang 326, Niên giám Annuaire_de_la_Cochinchine_française_Cochinchine_Auteur_1888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap