Sắc lệnh số 6 ngày 5/1/1883 nhằm thực thi Nghị định ngày 18/11/1882


Sắc lệnh này được ban hành tại Sài Gòn ngày 5/1/1883 nhằm thực thi Nghị định ngày 18/11/1882 trước đó được ban hành tại Pháp. Sắc lệnh cho ta biết thời điểm chính xác mà Nghị định 18/11/1882 có hiệu lực tại Đông Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap