Sắc lệnh số 15 ngày 18/1/1876 về việc thực thi các điều 3, 6, 7, 8 của Luật tài chính Pháp ban hành ngày 3/8/1875


Sắc lệnh này được ban hành tại Sài Gòn do Giám đốc sở Nội vụ ký ngày 18/1/1876 nhằm thực thi các điều 3, 6, 7, 8 của Luật tài chính Pháp ban hành ngày 3/8/1875.

Điều 3 của luật tài chính Pháp tháng 8 năm 1875 phê chuẩn hiệp ước thành lập một liên minh bưu chính chung UPU và sửa đổi cước phí đối với các lá thư lưu hành nội bộ. Theo Điều 3 này, mức thuế lưu hành nội bộ tại Nam Kỳ kể từ 1/1/1876 như trong bảng dưới đây:

Luật tài chính trên được ban hành tại Pháp nên các bạn sẽ thấy dòng chữ “LETTRES nées et distribuables dans la circonscription du même bureau et de Paris pour Paris“. Sắc lệnh ngày 18/1/1876 cho phép Điều 3 này áp dụng tại Đông Dương.

Các Điều 6, 7 và 8 của Luật tài chính ngày 3 tháng 8 năm 1875 ấn định ngân sách chung về thu chi và thu chi cho năm tài chính 1876. Trong đó, Điều 6 quy định về mức cước đối với échantillons, papiers d’affaires lưu hành nội bộ tại Đông Dương đều áp dụng mức 5c cho mỗi 50g.

Điều 7 quy định về mức cước áp dụng đối với imprimés. Cụ thể, những vật phẩm: thông tư, bản cáo bạch, catalogs, thông báo, báo giá, sách, bản khắc, bản in thạch bản ở dạng tờ, bìa mềm hoặc đóng bìa, và nói chung của tất cả các ấn phẩm được gửi dưới dạng băng (sous bande), trừ báo, tạp chí định kỳ, thông tư bầu cử gửi trong Đông Dương áp dụng mức cước như sau:

Gửi dưới dạng sous bande, một băng giấy quấn xung quanhMức cước
Trọng lượng dưới 5g2c
Từ 5-10g3c
Từ 10-15g4c
Từ 15-50g5c
Mỗi 50g tiếp theo5c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap