Sắc lệnh số 145 ngày 29/7/1878 sửa đổi phí bưu chính nội địa Nam Kỳ có hiệu lực từ 15/8/1878


Sắc lệnh này sửa đổi phí bưu chính đối với thư gửi trong nội địa Cochinchine, bao gồm thêm cả Poulo-Condore, Hué, Qui-nhone, Hai-phong. Giám đốc sở Nội vụ Béliard ký ban hành tại Sài Gòn ngày 29/7/1878, hiệu lực từ 15/8/1878. Dưới đây là một số điều trích ra từ Sắc lệnh:

Điều 2: Cước thư trong nước áp dụng mức 15 cho mỗi 15g. Trường hợp thư chưa trả cước phí, mức cước là 30c cho mỗi 15g, thu của người nhận.

Điều 3: Cước gửi cartes postales trong nước là 10c.

Điều 4: Cước gửi đối với báo & tạp chí là 2c cho 25g đầu tiên, mỗi 25g tiếp theo mức cước là 1c.

Điều 6: Cước gửi imprimés: Dưới 20g, mức cước là 1c cho mỗi 5g; Từ 20-50g, mức cước là 5c; Trên 50g, áp dụng mức 5c cho mỗi 50g.

Điều 7: Cước gửi bì thư không dán là 5c cho mỗi 50g.

Điều 9: Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ 15/8/1878.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap