Sắc lệnh ngày 29/3/1920 áp dụng biểu cước mới tại Đông Dương


Sắc lệnh này được ban hành để thực thi Điều 1, Luật Tài chính tại Pháp ban hành cùng ngày 29/3/1920. Nó có hiệu lực tại Pháp & Algieria ngày 1/4/1920, còn tại phải chờ tới khi Toàn quyền ban hành sắc lệnh áp dụng cho thuộc địa đó. Tôi chưa tìm được sắc lệnh này tại Đông Dương nên tạm coi thời điểm có hiệu lực vào ngày 1/4/1920 như tại Pháp & Algieria.

SẮC LỆNH NGÀY 29/3/1920

ĐIỀU 1, LUẬT TÀI CHÍNH BAN HÀNH NGÀY 29/3/1920

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap