Sắc lệnh 74 ngày 2/5/1877 về việc thực thi các điều 1, 3, 5, 8, 9 Nghị định 16/3/1877


Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Piquet ký ban hành tại Sài Gòn ngày 2/5/1877 nhằm thực thi các Điều 1, 3, 5, 8, 9 thuộc Nghị định 16/3/1877 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính tới các thuộc địa Anh, Tây Ban Nha và Hà Lan, Shanghai Trung Quốc và Yokohama Nhật Bản.

Văn bản này cho các bạn biết thời điểm áp dụng Nghị định 16/3/1877 tại Nam Kỳ là 2/5/1877, nó khác với thời điểm hiệu lực tại Pháp là ngày 1/1/1876. Như vậy, biểu thuế bưu chính trong Nghị định trên áp dụng tại Nam Kỳ là kể từ 2/5/1877 chứ không phải ngày 1/1/1876.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap