Sắc lệnh 164 ngày 13/10/1877 về việc thực thi các điều 2, 4, 5, 6, 7,8 Nghị định 14/8/1877


Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Piquet ký ban hành tại Sài Gòn ngày 13/10/1877 nhằm thực thi các Điều 2 (pragraph 2 & 3), 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định 14/8/1877 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính tới Ba Tư, các thuộc địa Đan Mạch; Argentina; Nga, Hongkong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap