Sắc lệnh 104 ngày 20/7/1876 về việc cho phép lưu hành bưu thiếp tại Nam Kỳ


Theo bản tin hành chính An Nam và Bắc Kỳ số 7, 1876 (Bulletin officiel de l’Annam et du Tonkin), dựa theo Điều 22 của Luật bưu chính ban hành ngày 20/12/1872, Giám đốc sở Nội vụ đã ký sắc lệnh thông qua việc lưu hành bưu thiếp tại Nam Kỳ kể từ ngày 20/7/1876 với 2 loại in sẵn tem giá mặt 10c và 15c. Dưới đây là sắc lệnh.

Dưới đây là Điều 22, trích từ Luật tài chính Pháp ban hành ngày 20/12/1872.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap