Sắc lệnh 103 ngày 20/7/1876 về việc thực thi Nghị định 4/5/1876


Sắc lệnh này nhằm thực thi Nghị định 4/5/1876 của Pháp quy định về ấn định biểu cước thư tín tại các nước thuộc địa, nó được ban hành tại Sài Gòn và có hiệu lực từ 20/7/1876.

Năm 1876 là năm đầu tiên biểu cước bưu chính áp dụng chung cho các xứ Cochinchine, Cambodge, Tonkin, Hue. Trước đó, biểu cước áp dụng riêng cho từng vùng cho dù sự khác biệt là không đáng kể, nhưng từ 20/7/1876 áp dụng biểu cước chung thống nhất. Hãy nhớ rằng liên bang Đông Dương lúc này chưa được thành lập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap