Sắc lệnh 103 ngày 14/5/1878 thực thi các điều 1, 4, 5, 6 Nghị định 16/3/1878 ấn định các loại thuế bưu chính gửi đi Argentina


Sắc lệnh này được ban hành tại Sài Gòn ngày 14/5/1878 nhằm thực thi các điều 1, 4, 5, 6 Nghị định 16/3/1878 ấn định các loại thuế bưu chính gửi đi Argentina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap