Sắc lệnh 101 ngày 12/7/1877 về việc thực thi các điều 1, 4, 5, 6 Nghị định 16/5/1877


Sắc lệnh này do giám đốc Sở nội vụ Piquet ký ban hành tại Sài Gòn ngày 12/7/1877 nhằm thực thi các Điều 1, 4, 5, 6 thuộc Nghị định 16/5/1877 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính tới các thuộc địa Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Brasil.

Văn bản này cho các bạn biết thời điểm áp dụng Nghị định 16/5/1877 tại Nam Kỳ là 12/7/1877, nó khác với thời điểm hiệu lực tại Pháp là ngày 1/6/1877 đối với biểu cước gửi đi thuộc địa Bồ Đào Nha và Nhật Bản, riêng đối với Brasil hiệu lực từ 1/7/1877.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap