Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a2 Desrousseaux


Dạng a2 này cùng kiểu với CORR.D.ARMÉES type a1 Desrousseaux nhưng khác ở điểm không có dấu hoa thị 2 bên. Còn a1a2 khác với dạng a ở điểm: a1 và a2 phần tên bưu cục + chữ CORR.D.ARMÉES có trọng tâm nằm trên đường chéo hình lục giác; trong khi đối với dạng a thì tên bưu cục và chữ CORR.D.ARMÉES nằm song song với cạnh hình lục giác. Loại a2 được sử dụng tại Hải Phòng, còn CORR.D.ARMÉES a1 Desrousseaux dùng ở Sài Gòn.

CORR.D.ARMÉES TYPE A2 DESROUSSEAUX

Hình lục giác, không có dấu hoa thị 2 bên

Tiêu đề CORR.D.ARMÉES

Chữ HAI-PHONG và CORR.D.ARMÉES nằm theo trục đường chéo

Sử dụng tại Hải Phòng

HAI-PHONG 28/4/1898

HAI-PHONG 15/1

HAI-PHONG 12/1/1888

HAI-PHONG 24/10/1888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap