Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a Desrousseaux


Nhật ấn quân đội CORR.D.ARMÉES type a Desrousseaux có hình lục giác, ở trên là chữ CORR.D.ARMÉES, bên dưới là tên bưu cục, 2 bên có dấu hoa thị, ở giữa là khối ngày tháng, cả 3 khối này đều nằm song song với một cạnh của hình thoi. Loại nhật ấn này được sử dụng tại Nam Kỳ, Annam, Bắc Kỳ.

CORR.D.ARMÉES TYPE A DESROUSSEAUX

Hình lục giác, dấu hoa thị 2 bên

Tiêu đề CORR.D.ARMÉES ở trên, tên bưu cục ở dưới, nằm song song với cạnh lục giác

Có 2 màu mực: xanh & đen

SỬ DỤNG TẠI BẮC KỲ

HA-NOI CORR.D.ARMÉES ngày 3/3/1880

SỬ DỤNG TẠI NAM KỲ

SAIGON CORR.D.ARMÉES 19/11/1874

HATIEN CORR.D.ARMÉES 1878

MY-THO CORR.D.ARMÉES 27/4/1868

SỬ DỤNG TẠI ANNAM

HUE CORR.D.ARMÉES ngày 9/3/1878 – Mực xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap