Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM type b Desrousseaux


Loại nhật ấn này có dòng chữ CORR.D.ARM (phân biệt với dạng a Desrousseaux có tiêu đề là CORR.D.ARMÉES). CORR.D.ARM type b Desrousseaux được dùng tại Nam Kỳ và Campuchia, chúng có hình lục giác, dấu hoa thị 2 bên, chữ CORR.D.ARM ở trên và tên bưu cục ở dưới. Tên bưu cục có thể có dấu gạch ngang hoặc không có dấu gạch ngang.

CORR.D.ARM TYPE B DESROUSSEAUX

Hình lục giác, dấu hoa thị 2 bên

Tiêu đề CORR.D.ARM

Sử dụng tại Nam Kỳ và Campuchia

CORR.D.ARM BIEN-HOA 1/12/1864

CORR.D.ARM VINH-LONG 29/6/1875

CORR.D.ARM PNUM-PENH 31/8/1875

CORR.D.ARM CHAUDOC 30/9/1877

CORR.D.ARM TAY-NINH 1/12/1876

CORR.D.ARM CHOLEN 2/3/1866

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap