Nhật ấn chính quyền Bảo Đại | Type V Desrousseaux


Khi Bảo Đại trở về từ Hongkong năm 1949 dưới sự bảo trợ của người Pháp để thành lập chính phủ “bù nhìn” thân Pháp. Trên danh nghĩa, người Pháp cũng đã công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập và thống nhất bởi 3 vùng lãnh thổ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Do vậy, khi Bảo Đại quay lại nắm quyền, những con dấu nhật ấn cũng được thiết kế lại. Cụ thể, tên lãnh thổ được đổi thành: NORD VIETNAM thay cho TONKIN; CENTRE VIETNAM thay cho ANNAM; SUD VIETNAM thay cho COCHINCHINE.

NHẬT ẤN TYPE V DESROUSSEAUX CỦA CHÍNH PHỦ BẢO ĐẠI

Sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1949-1950

Tonkin đổi thành NORD VIETNAM; Annam đổi thành CENTRE VIETNAM; Cochinchine đổi thành SUD VIETNAM

Không có dấu hoa thị hoặc gạch ngang ở 2 bên

HAIDUONG | NORD VIETNAM

HAIPHONG | NORD VIETNAM

HANOI | NORD VIETNAM

Loại V chủ yếu phục vụ trong 2 năm 1949-1950 nhưng không phải là dừng hẳn sự phục vụ luôn. Một số bì thư cho thấy chúng vẫn tiếp tục sử dụng một vài năm sau đó mặc dù kể từ 1951, loại V được thay thế bởi V1 (có dấu hoa thị 2 bên).

CAMPHA PORT 14/1/1954 | NORD VIETNAM

Dạng V Desrousseaux chủ yếu được sử dụng tại các đô thị khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung và miền Nam thường dùng nhật ấn V1, là loại có hoa thị hoặc gạch ngang 2 bên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *