Nhãn hàng không handmade Type E1 DESROUSSEUX | T2-T12/1929


Đây là loại nhãn hàng không tự tạo, chữ “Par Avion” viết tay. Thư máy bay bắt đầu nở rộ tại Đông Dương từ đầu năm 1929 nhưng bưu điện chưa kịp in các loại nhãn hàng không. Do vậy, thời gian đầu sử dụng loại nhãn tự tạo, đặc biệt là ở các bưu cục địa phương. Sau đó mới in loại E2E3 nhưng một số bưu cục địa phương vẫn tiếp tục sử dụng loại E1, có lẽ do chưa được phát hoặc thiếu. Do là nhãn handmade nên không có quy chuẩn rõ ràng về kích thước. Desrousseaux cho rằng nhãn E1 sử dụng trong năm 1929, từ tháng 2 cho tới tháng 12.

PAR AVION AIRMAIL LABEL

Type E1 Desrousseaux

Nhãn hàng không viết tay sử dụng tại Đông Dương

Nhãn hàng không dạng E1 Desrousseaux (loại viết tay), sử dụng tại Hà Nội năm 1929

Lại một lần nữa tôi thấy Desrousseaux không chính xác về thời gian sử dụng, ông cho rằng nhãn Par Avion dạng E1 này được sử dụng từ T2-T12/1929 nhưng một số bì thư tôi sưu tầm cho thấy nó tiếp tục được sử dụng nhiều năm sau đó, đặc biệt tại các bưu cục nhỏ.

Nhãn hàng không dạng E1 Desrousseaux (loại viết tay), sử dụng tại Thanh Hóa năm 1932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap