Nghị định ngày 4/5/1876 về áp dụng biểu cước bưu chính mới liên quan đến thư, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí


Nghị định được ban hành tại Pháp ngày 4/5/1876, có hiệu lực từ 1/7/1876 về biểu cước bưu chính mới liên quan đến thư, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí áp dụng cho Pháp và các thuộc địa Pháp gửi đi các nước UPU. Tại Đông Dương, nó có hiệu lực từ 20/7/1876 theo Sắc lệnh số 103 ngày 20/7/1876 để thực thi Nghị định nói trên. Đây là một nghị định tương đối quan trọng dù mới cách đó khoảng nửa năm, một nghị định khác về bưu chính cũng được ban hành là Nghị định 16/11/1875.

Điều 3 của nghị định tương đối quan trọng, tôi tô màu và không để sót một từ nào. Điều 3 này bãi bỏ toàn bộ những quy định trong Nghị định 16/11/1875 ban hành trước đó khoảng 6 tháng.

Theo Điều 3, kể từ thời điểm nghị định có hiệu lực, thư, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí từ Pháp tới các thuộc địa, giữa các thuộc địa, từ các thuộc địa gửi đi các nước UPU sẽ áp dụng theo bảng dưới đây:

Tại mục 3, Điều 1 của Nghị định có quy định: việc trao đổi thư từ giữa các thuộc địa Pháp mà khoảng cách dưới 300 hải lý sẽ được áp dụng mức cước giống như cước gửi từ Pháp tới các nước châu Âu.

Điều 4 cho biết nghị định có hiệu lực kể từ 1/7/1876. Tuy nhiên, đây là thời điểm có hiệu lực tại Pháp. Còn tại Đông Dương, nó có hiệu lực từ 20/7/1876 theo Sắc lệnh số 103.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap