Nghị định ngày 18/11/1882 về một mức thuế ưu đãi giữa Nam Kỳ và các thuộc địa Anh tại châu Đại Dương


Ngày 18/11/1882, tổng thống Pháp đã ban hành một Nghị định về một mức thuế ưu đãi riêng giữa Nam Kỳ và các thuộc địa Anh tại châu Đại Dương, bao gồm: Tây Úc, Nam Úc, New South Wales, New Zealand, Queensland, Tasmania và Victoria. Đây đều là các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa thuộc UPU. Lưu ý biểu cước này chỉ áp dụng riêng cho thư gửi từ Pháp và các thuộc địa Pháp tới châu Đại Dương qua tuyến hàng hải của Pháp và Anh. Các vùng còn lại cước bưu chính vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Dưới đây là hình chụp nguyên gốc Nghị định.

Còn bảng phụ lục về cước phí khá đơn giản, có lẽ tôi không cần chuyển ngữ sang tiếng Việt các bạn cũng có thể theo dõi được.

Nghị định này có hiệu lực tại Pháp từ 20/11/1882. Tại Đông Dương, nó có hiệu lực vào ngày 5/1/1883 theo Sắc lệnh số 6 của Giám đốc sở Nội vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap