Nghị định ngày 17/10/1887 về việc thành lập Liên bang Đông Dương


Theo Nghị định của tổng thống nước Cộng hòa Pháp ban hành ngày 17/10/1887, Pháp thống nhất ba “xứ”: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Cao Miên để nhập với Nam Kỳ thành một khối gọi là “Liên hiệp Đông Dương” (Union indochinoise) và thuộc quyền Bộ Thuộc địa (Ministère des Colonies) còn Lào thì mãi đến ngày 03/10/1893 mới nhập vào khối Liên hiệp này. Sắc lệnh này cũng đặt ra chức danh: “Toàn quyền Đông Dương” (Gouverneur général de l’Indohchine) là người Pháp, thay mặt cho Chính phủ Cộng hòa Pháp để cai trị toàn bộ “Khối Liên hiệp”. Như vậy, Sắc lệnh ngày 17/10/1887 là sắc lệnh đầu tiên đặt ra “Chế độ Toàn quyền Đông Dương” và chức danh “Toàn quyền Đông Dương”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap