Nghị định 16/5/1877 về biểu cước bưu chính gửi đi thuộc địa Bồ Đào Nha, Brasil


Điều 1: Nghị định đề cập tới trao đổi bưu chính giữa một bên gồm: Pháp, Algieria, các thuộc địa Pháp, các văn phòng của Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tunis, Tanger, Shanghai, Yokohama với: Nhật Bản, thuộc địa Bồ Đào Nha (Goa, Macao, Cape Verde, San Thome & Prince, Ajuda, Angola, Mozambique, Timor), Brasil.

Điều 4: Nghị định này bãi bỏ các Nghị định 16/11/1875, Nghị định 21/9/1876, Nghị định 16/3/1877 đã ban hành trước đó.

Điều 5: Các quy định của Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6 /1877, ngoại trừ thư từ gửi đến các thuộc địa của Bồ Đào Nha và Brazil sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/1877.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap