Nghị định 14/8/1877 bổ sung cước bưu chính gửi đi Ba Tư, Argentina, thuộc địa Đan Mạch, Nga, Hongkong


Điều 2: Nghị định liên quan đến trao đổi thư, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí và các ấn phẩm in , giữa:

  • Các thuộc địa Pháp và cơ sở Pháp tại Thượng Hải và Yokohama gửi tới Perse (Ba Tư);
  • Pháp, Algieria, các thuộc địa Pháp, các cơ sở Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tanger, Tunis, Thượng Hải, Yokohama gửi đi Argentina, Greenland, các thuộc địa Đan Mạch, Saint-Thomas, Saint-Jean, Sainte-Croix;

sẽ phải chịu thuế và các điều kiện gửi giống như cước gửi từ Pháp, Algieria đi quốc tế và tới các thuộc địa theo quy định tại Điều 1 của Nghị định 4/5/1876.

Điều 4: Thuế đối với thư, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí, các ấn phẩm in gửi từ các thuộc địa Pháp; các cơ sở của Pháp tại Thượng Hải và Yokohama khi gửi tới Nga sẽ áp dụng chung biểu cước như gửi tới các thành phố: Kalgan (Trương Gia Khẩu), Pékin (Bắc Kinh), Tien-tsin (Thiên Tân), Urga (Ulaanbaatar, nay là thủ đô của Mông Cổ).

Điều 5: Cũng những vật phẩm trên khi gửi tới Hongkong sẽ áp dụng chung biểu cước như gửi tới: Amoy (Hạ Môn, thuộc Phúc Kiến), Canton (Quảng Châu), Foo-chow (Phúc Châu), Han-kow (Hán Khẩu), Kuing-chow, Ning-po (Ninh Ba) và Swatow (Sán Đầu).

Điều 6: Các quy định trước đây tại: Nghị định 16/11/1875, Nghị định 21/9/1876, Nghị định 16/3/1877, Nghị định 16/5/1877 nếu trái với quy định này sẽ bị bãi bỏ.

Điều 7: Các quy định tại Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 1/9/1877.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap