Naviation & Comerce carte de visite


Trong đợt phát hành năm 1892, mẫu bì thư in sẵn tem Naviation & Comerce 5c được sử dụng để gửi tấm danh thiếp. Vật phẩm bưu chính này có tên gọi trong tiếng Pháp là “carte de visite”. Kích thước phổ biến của chúng là 107 x 90 mm.

Carte de Visite 5c green | Phát hành 1892:

Phong bì in sẵn tem để gửi danh thiếp | Phát hành 1892 | Màu sắc: Green | Giá mặt: 5c | Kích thước: 107 x 90 mm

Có một phiên bản đậm hơn 1 chút ở mẫu 5c carte de visite này.

Phong bì in sẵn tem để gửi danh thiếp | Phát hành 1892 | Màu sắc: Dark green | Giá mặt: 5c | Kích thước: 107 x 90 mm

Carte de Visite 15c blue | Phát hành 1892:

Phong bì in sẵn tem để gửi danh thiếp | Phát hành 1892 | Màu sắc: Blue | Giá mặt: 15c | Kích thước: 107 x 90 mm

Carte de Visite 25c blue | Phát hành 1892:

Phong bì in sẵn tem để gửi danh thiếp – Carte de Visite | Phát hành 1892 | Màu sắc: Blue | Giá mặt: 25c | Kích thước: 107 x 90 mm

Carte de Visite 25c brown | Phát hành 1892:

Phong bì in sẵn tem để gửi danh thiếp – Carte de Visite | Phát hành 1892 | Màu sắc: Brown | Giá mặt: 25c | Kích thước: 107 x 90 mm

10c over 15c | Phát hành 1912

In đè 10c trên 15c | Phát hành 1912

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap