Luật tài chính ngày 8/4/1910 về việc thay đổi trọng lượng thư từ 15g lên 20g


Tại Pháp ngày 8/4/1910, Luật Tài chính thông qua biểu cước bưu chính mới trong quan hệ giữa Pháp và thuộc địa và liên thuộc địa. Về cơ bản tôi thấy mức cước không có sự thay đổi nhưng mốc trọng lượng thư thay đổi từ 15g lên các mốc 20g và tiếp theo là 50g. Các Điều từ 44-47 của Luật này có quy định cụ thể về biểu cước bưu chính áp dụng tại các nước thuộc địa. Tôi xin trích lại hai trong số bốn điều có liên quan tới cước thư:

ĐIỀU 44: BIỂU CƯỚC BƯU CHÍNH ÁP DỤNG CHO GỬI TỪ THUỘC ĐỊA ĐI PHÁP VÀ LIÊN THUỘC ĐỊA

ĐIỀU 46: BIỂU CƯỚC BƯU CHÍNH GỬI ĐI NƯỚC NGOÀI

Để triển khai Luật này, đã có 2 Sắc lệnh ban hành sau đó: đầu tiên là Sắc lệnh ban hành ngày 10/5/1910 của Tổng thống Cộng hòa Pháp về việc triển khai các điều 44, 45, 46, 47 của Luật tài chính tại các nước thuộc địa. Dưới đây là bản chụp nguyên gốc từ Sắc lệnh.

SẮC LỆNH CỦA TỔNG THỐNG PHÁP NGÀY 10/5/1910

Tiếp theo đó, để triển khai tại các nước thuộc địa, Sắc lệnh số 237 do Toàn quyền Đông Dương ban hành ngày 28/6/1910 và có hiệu lực cùng ngày. Biểu cước bưu chính có hiệu lực từ mốc thời gian này.

SẮC LỆNH SỐ 237 CỦA TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG NGÀY 28/6/1910

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap