Luật Tài chính ngày 1/1/1917 về việc điều chỉnh cước bưu chính từ 10c lên 15c trong quan hệ Pháp – Thuộc địa


Dựa theo điều 22, Luật Tài chính ban hành tại Pháp ngày 1/1/1917 và có hiệu lực cùng ngày: cước thư dưới 20g gửi từ thuộc địa đi Pháp sẽ áp dụng mức 15c thay cho mức 10c trước đó. Để thực thi điều luật này, một Sắc lệnh đã được ban hành tại Đông Dương ngày 20/2/1917, do chưa tìm được Sắc lệnh nên tôi tạm tham chiếu ngày có hiệu lực tại Đông Dương theo ngày ban hành sắc lệnh.

ĐIỀU 22, LUẬT TÀI CHÍNH PHÁP BAN HÀNH NGÀY 1/1/1917, HIỆU LỰC CÙNG NGÀY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap