Luật ban hành ngày 6/3/1906 điều chỉnh cước thư từ 15c xuống 10c trong quan hệ Pháp và thuộc địa


Ngày 6/3/1906, một đạo luật ban hành tại Pháp thông qua mức cước bưu chính mới áp dụng cho việc trao đổi thư từ tại các thuộc địa gửi đi Pháp giảm xuống còn 10c cho mỗi 15g, trước đó là 15c mỗi 15g. Nó có hiệu lực từ ngày 16/4/1906.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap