Lệnh của Toàn quyền Đông Dương về việc thay đổi tỷ giá piastre/franc xuống 1 : 2.5 từ ngày 21/2/1898


Theo Điều 3, Sắc lệnh số 118 ban hành ngày 21/2/1898 của Toàn quyền Đông Dương, tỷ giá giữa đồng piastre Đông Dương và franc Pháp để bán tem bưu chính được điều chỉnh giảm xuống còn 1 piastre/cent Đông Dương = 2.5 franc/centime Pháp. Trước đó tỷ giá là 1 piastre/cent Đông Dương = 5 franc/centime Pháp theo Sắc lệnh ban hành ngày 30/12/1887.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap