Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1911-1920


Kể từ năm 1911, cước chuyển báo, tạp chí trong Dương, gửi đi Pháp và các thuộc địa là như nhau. Bảng cước dưới đây áp dụng từ năm 1911 và có hiệu lực tới 1920.

GỬI TRONG INDOCHINE, GỬI ĐI PHÁP & CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA

Quy cách [a]50 grams đầuMỗi 25 grams tiếp theo
Báo & tạp chí2c [b]1c

[a] Gửi trong Đông Dương, Pháp và các thuộc địa, trọng lượng tối đa là 3 kg.

[b] Báo & tạp chí chuyển phát trong nội bộ vùng/xứ chỉ trả một nửa giá cước. Ví dụ gửi trong Tonkin.

GỬI ĐI CÁC NƯỚC UPU

Quy cách [c]50 grams đầuMỗi 50 grams tiếp theo
Báo & tạp chí5c5c

[c] Gửi đi các nước UPU tối đa 2 kg. Kích thước bề mặt <45cm2, dưới dạng cuộn thì chiều dài không được vượt quá 75cm và đường kính nhỏ hơn 10cm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap