Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1/1/1867-14/8/1878


GỬI NỘI BỘ CHOCHINCHINE & CAMBODE

Biểu cước bưu chính đối với vật phẩm journaux & périodiques xuất hiện tại Nam Kỳ kể từ 1/1/1867 theo Sắc lệnh ngày 22/11/1866. Đối với báo và tạp chí gửi nội địa ban đầu có 2 loại cước áp dụng đối với 2 loại báo và tạp chí khác nhau:

  • Một biểu cước dành cho báo, tạp chí thuộc thể loại kinh tế, chính trị, xã hội;
  • Một biểu cước dành cho báo, tạp chí thuộc thể loại khoa học, nghệ thuật, nông nghiệp, thương mại, công nghiệp;

Chúng khác nhau về quy cách trọng lượng. Bưu điện chia thành 2 gói cước như vậy mục đích để giảm phí cho vật phẩm báo chí thuộc thể loại khoa học, nghệ thuật, nông nghiệp, thương mại, công nghiệp.

BẢNG 1: BÁO, TẠP CHÍ THỂ LOẠI KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI

Quy cáchMức cước
Trọng lượng dưới 40 grams4c
Từ 40 đến 50 grams5c
Từ 50 đến 60 grams6c
Từ 60 đến 70 grams7c
Từ 70 đến 80 grams8c
Từ 80 đến 90 grams9c
Từ 90 đến 100 grams10c
Từ 100 đến 200 grams20c
Từ 200 đến 300 grams30c
Từ 300 đến 400 grams40c
Từ 400 đến 500 grams50c
Từ 500 grams đến 1 kg100c
Từ 1 kg đến 2 kgs200c
Từ 2 kg đến 3 kgs300c

BẢNG 2: BÁO, TẠP CHÍ THỂ LOẠI KHOA HỌC, NGHỆ THUẬT, NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP

Quy cáchMức cước
Trọng lượng dưới 20 grams2c
Từ 20 đến 30 grams3c
Từ 30 đến 40 grams4c
Từ 40 đến 50 grams5c
Từ 50 đến 60 grams6c
Từ 60 đến 70 grams7c
Từ 70 đến 80 grams8c
Từ 80 đến 90 grams9c
Từ 90 đến 100 grams10c
Từ 100 đến 200 grams20c
Từ 200 đến 300 grams30c
Từ 300 đến 400 grams40c
Từ 400 đến 500 grams50c
Từ 500 grams đến 1 kg100c
Từ 1 kg đến 2 kgs200c
Từ 2 kg đến 3 kgs300c

Ở các mốc 100 grams, 500 grams, 1 kg trở đi không có các mốc nhỏ. Cách tính cước như thế này gây bất lợi cho người gửi, ví dụ ở mốc 101 grams, chỉ tăng thêm 1 grams nhưng mức cước đã tăng lên gấp đôi từ 10c lên 20c.

Biểu cước nội địa có hiệu lực tới 14/8/1878 sau khi ban hành Sắc lệnh số 145 ngày 29/7/1878 sửa đổi phí bưu chính nội địa Nam Kỳ có hiệu lực từ 15/8/1878.

GỬI ĐI QUỐC TẾ

Giai đoạn này chưa có biểu cước của bưu điện đối với journaux & périodiques gửi đi quốc tế mà mới chỉ có biểu cước journaux & périodiques của hãng tàu tư nhân như dưới đây. Chúng không phải biểu cước chính thống của bưu điện.

ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1/1/1867 – 17/1/1876

Quy cách Qua tàu thương mại Qua tàu hải quân Singapore
Pháp & Algieria Thuộc địa Pháp, các nước UPU Pháp & Algieria Thuộc địa Pháp, các nước UPU
Trọng lượng dưới 40 grams 4c 8c 4c 4c 4c
Từ 40 đến 80 grams 8c 16c 8c 8c 8c
Từ 80 đến 120 grams 12c 24c 12c 12c 12c
Từ 120 đến 160 grams 16c 32c 16c 16c 16c
Từ 160 đến 200 grams 20c 40c 20c 20c 20c
Từ 200 đến 240 grams 24c 48c 24c 24c 24c
Từ 240 đến 280 grams [1] 28c 56c 28c 28c 28c

[1] Tối đa đến 3 kg.

Kể từ 18/1/1876, cước journaux & périodiques của các hãng tàu tư nhân gửi đi quốc tế ở trong bảng trên thay đổi lại như sau:

ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 18/1/1876 – 14/8/1878

Quy cách Qua tàu thương mại Qua tàu hải quân
Pháp & Algieria Thuộc địa Pháp, các nước UPU Pháp & Algieria Thuộc địa Pháp, các nước UPU
Trọng lượng dưới 50 grams 5c 10c 5c 5c
Từ 50 đến 100 grams 10c 20c 10c 10c
Từ 100 đến 150 grams 15c 30c 15c 15c
Từ 150 đến 200 grams 20c 40c 20c 20c
Từ 200 đến 250 grams 25c 50c 25c 25c
Từ 250 đến 300 grams 30c 60c 30c 30c
Mỗi 50 grams tiếp theo 5c 10c 5c 5c

Cách gửi vật phẩm:

Mỗi một ấn phẩm báo hay tạp chí khi gửi phải dùng một mảnh giấy quấn quanh rồi dán lại gọi là băng (band), trên mảnh giấy đó dùng để dán tem, đóng dấu, ghi địa chỉ người nhận. Dải băng này cũng không được chiếm quá 1/3 diện tích bề mặt tờ báo. Ngoài ra, chúng cũng không được chứa bất kỳ chú thích nào có tính chất thư từ cá nhân, nhưng có thể mang theo những dòng thông điệp mà người gửi muốn thu hút sự chú ý, ví dụ như: địa chỉ tòa soạn, thông tin đặt báo, in ấn, dịch vụ báo chí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap