Dấu Par Avion dạng G15 Desrousseaux | tuyến Saigon – Marseille | Bưu cục Vinh 1933-1934


Con dấu Par Avion này dùng tại bưu cục Vinh, Annam, áp dụng cho các thư gửi theo tuyến Saigon-Marseille, thời gian sử dụng trong giai đoạn 1933-1934. Desrousseaux phân loại vào dạng G15 với những đặc điểm sau:

DẤU PAR AVION SAIGON-MARSEILLE

Type G15 Desrousseaux

Nơi sử dụng: Vinh, Annam

Thời gian sử dụng: 193-1934

Dấu Par Avion này có một phiên bản không có chữ Par Avion mà chỉ có S. Marseille ở dưới, nó cũng được dùng tại Vinh, Annam. Bì thư dưới đây gửi di Paris ngày 18/7/1934, nó được chuyển tiếp tới Vinh rồi qua Sài Gòn trước khi lên đường sang Pháp. Tại Vinh, nó được đóng con dấu S. Marseille dạng G15A Desrousseaux.

Dấu Par Avion Saigon – Marseille dạng G15A trên bì thư gửi từ Linh Cảm, Hà Tĩnh đi Paris ngày 18/7/1934

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap